سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت امور اساتید معارف نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 
مدیر آموزش و پژوهش 
1373/01/01 
1375/01/01 
اجرایی 
همکاری 
معاونت اندیشه دینی مرکز تحقیقات استراتژیک  
مدیر گروه مباحث پایه 
1370/01/01 
1372/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
محقق 
1368/01/01 
1370/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
مدیر گروه منطق 
1368/01/01 
1370/01/01 
اجرایی 
تدریس 
نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
دروس معارف اسلامي 
تدریس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
الهیات و معارف اسلامی 
تدریس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
الهیات و معارف اسلامی