جهانهای ممکن؛ بررسی دیدگاه سول کریپکی، الوین پلنتینگا و دیوید لوئیس
72 بازدید
محل نشر: نامه مفید » فروردین و اردیبهشت 1383 - شماره 41
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی